Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ders Notları

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ders Notları

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ders Notları başlamadan önce bir kaç hatırlatma yapmak istiyorum elimden geldiğince önemli yerin özetini çıkartım ama yinede siz 1 saatinizi ayırıp özet içinde uyaracağım yerleri kitaptan okuyun arkadaşlar lafı fazla uzatmadan Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ders Notları başlayalım ;

Yeni Kamu Yönetimi

Klasik Kamu Yönetimi ;

 1. Bürokrasi modeline göre örgütlenmiştir.
 2. Kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında bürokrasi vasıtasıyla doğrudan görev almalıdır.
 3. Siyasi ve idari konuları birbirinden ayırabilmelidir.
 4. Yönetimin özel biçimidir. Özel sektörden farklıdır. Bundan dolayı, profes­yonel bir bürokrasi ve çalışanların hayat boyu istihdamına göre düzenlen­mesi gerekmektedir.

Yeni Kamu Yönetimi’ni Oluşturan Teoriler

Modern liberalizmin kamu yönetiminin şekillenmesinde etkin rol oynamasına kat­kı sağlayan en önemli özelliği; önceleri piyasa mekanizmasının iyileştirilmesi ama­cıyla ortaya konulan ancak daha sonra piyasada görülen başarı üzerine, bu çözüm­lerin kamu yönetiminde de etkili olacağı düşüncesine yol açan kamu tercihi, so­rumluluk, işlem maliyeti ve yönetim ideolojisi gibi teorileri içermesidir.

Kamu Tercih Teorisi

Teorinin mimarı kabul edilen James Buchanan, 1957 yılında arkadaşları ile birlikte kurduğu Virginia Üni­versitesi Politik İktisat Araştırma Merkezinde teori ile ilgili ilk kuramsal çalışmaları yapmıştır. Bu merkez kamu tercihi teorisinin temellerinin oluşmasında ve olgun­laşmasında önemli rol oynamıştır. Daha sonra kurulan Kamu Tercihi Araştırma Merkezi ise bu gelişmeleri hayli hızlandırmıştır. Buchanan, teoriyi kuramlaştırırken Simon’un 1940’larda geliştirmeye başladığı rasyonel karar verme yöntemlerinden oldukça fazla etkilenmiştir.

Biraz daha eskiye gidilirse kamu tercihi teorisinin kurucuları olarak, ABD’de Ja­mes Madison ve Alexis de Tocqueville’i gösterilebilir. O dönemde, farklı kamu malları üretimine uygun kamusal düzenlemelere gidilmesini ve rekabet yaratacak etkinliğin sağlanmasını öngörmeleri ve yönetimde kalitenin artırılmasının ve yöne­timin hacim olarak azaltılmasının gereğini ortaya koymaları teorinin öncüleri olma­larını sağlamıştır.

Sorumluluk Teorisi

1960’lı yıllarda ve 1970’lerin başında hızla genişleyen kamu sektörü, sadece eko­nomik büyümeye değil aynı zamanda sosyal ve politik durgunluğa da neden ol­muştur. Bu süreçte gündeme gelen sorumluluk teorisi, insanın akılcıl bir yaratık oldu­ğu ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği öngörüsü ile ortaya çıkmıştır.

Sorumluluk teorisi genel olarak sorumluluğu üstlenen, yani işi yapmaya talip olanla so­rumluluğu veren yani işi bir bedel karşılığında yaptıran kişi arasındaki ilişkiyi tanımla­maktadır. Her iki taraf da kendi çıkarının peşinde koşmaktadır.

İşlem Maliyet Teorisi

Teori örgütleri anlamak ve örgüt davranışlarının özelliklerini incelemek amacıyla geliştirilmiştir. Bundan dolayı iktisat ile yönetim teorisinin birleştiği ortak alan ola­rak değerlendirilmektedir.

Yönetim İdeolojisi Teorisi

Yönetim ideolojisi teorisi (managerialism) işletme yönetimi tekniklerinin kamu ke­simi yönetimine ithali olarak tanımlanmaktadır.

Yeni Kamu Yönetimi’nin Özellikleri

YKY’nin özellikleri daha ayrıntılı ele alı­nacak olursa şu unsurlarla karşı karşıya kalınmaktadır;

 1. Profesyonel yönetimi oluşturmak
 2. Standartların belirginleştirmek ve performansı ölçmek
 3. Çıktı kontrolüne önem vermek
 4. Ayrışmaya vurgu yapmak
 5. Müşteri odaklılık
 6. Rekabete vurgu yapmak
 7. Özel sektör yöntemlerine vurgu yapmak
 8. Merkezileşme
 9. Ademimerkezileşme

Yeni Kamu Yönetimi’nin İlkeleri

Klasik kamu yönetimi; “mevcut kaynaklarla nasıl daha fazla ve daha iyi hizmetler sunulabilir?’’ sorusuna “verimlilik az para harcayarak nasıl hizmetin kalite ve mik­tar düzeyi korunabilir?’’ sorusuna da ekonomiklik cevabını vermiştir. Son dönem­de gündeme gelen YKY düşüncesi ise buna üçüncü bir soru olarak “kamu hizmet­lerin de sosyal eşitlik sağlanabilir mi?’’ sorusunu eklemiştir.

Yeni Kamu Yönetimi İlkeleri;

 1. Küçülmek: Bu ilke gereği yönetimin hacimce faaliyet alanının azaltılması öngörülmektedir.
 2. Yönetim ideolojisi teorisini (managerialism) kamu yönetimine uyarlamak: Teori genel olarak özel sektör uygulamalarının kamu yönetimine uyarlan­masını öngörmekte, bu amaçla performans ölçümlerine dönük sistemler kurmakta ve çeşitli göstergeler kullanmaktadır.
 3. Girişimci yönetimler mantığını kamu yönetimine aktarmak: Bu tür yönetim­ler sayesinde hizmet sağlayıcılar arasında rekabet teşvik edilmektedir.
 4. Yerelleşmek: Bu şekilde karar alma süreçleri hizmeti kullananlara yakmlaştırılmakta, rekabet artırılmakta ve yenileştirme gündeme gelmektedir.
 5. Bürokrasiyi azaltmak: Bunun için hiyerarşi ve katılma süreçlerinden çok so­nuçlara vurgu yapılmaktadır.
 6. Özelleştirmek: Bazı durumlarda ve gerekli şartlar oluştuğunda yönetimler, mal ve hizmet sunumunu dışarıdan özel sektör firmalarına yaptırabilmekte­dirler.

Yeni Kamu Yönetimi’ni Uygulayan Ülkeler ( Önemli Dikkat Edin )

Hareket öncelikle İngiltere’de başlamış, daha sonra ABD’de yaygınlık kazanmış, oradan da Avustralya ve Yeni Zelanda’ya taşınmıştır. Ardından İskandinavya ülkelerinde ve Kıta Avrupa’sında yaygınlaşmıştır.

Avustralya

Avustralya’da kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında uygulanacak reform­lar için şu temel ilkeler belirlenmiştir:

 1. Toplum ve yönetim taleplerine uygun yönetim standartları geliştirmek ve açık ve belirgin amaçları olan personel ile çalışmak,
 2. Bu amaçlarla bireylerin ve çalışma gruplarının performansları arasında ilişki kurmak ve performanslarını değerlendirmek,
 3. İşlerini etkin görebilmeleri için personele uygun araçları sağlamak,
 4. Geçerli ve dönemin koşullarına uygun eğitim imkânı sunarak çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatları sağlamak,
 5. Bireysel performansı düzenli izlemek,
 6. İyi performansa ödül vermek ve düşük performansla özel ilgilenerek artma­sı için çaba harcamak.

Fransa

YKY uygulamaları açısından ihtiyatlı ve kısmen de başarısız örnek olarak ni­telendirilmektedir. Çünkü 1995-1997 yılları arasında yönetimde değişiklik yapma kararlığı ile iktidara gelen hükümet, bu konuda başarılı olamamıştır.

İngiltere

Dünya ülkeleri ilk olarak kendi klasik kamu yönetimlerinin özel sektör kadar başarılı olamadığı gerçeği ile çok çarpıcı bir şe­kil de İngiltere’de 1968’de yayımlanan Fulton Raporu ile tanışmışlardır.Her ne kadar ülkede 1854 yılında patronaj sistemine karşı merit sistemini savu­nan Northocote-Trevelyon Raporu yayımlanmış olsa da bu rapor dönemin koşul­larına göre çok fazla dikkat çekmemişti. 1961 yılında oluşturulan Plowden Komitesi özel sektör tekniklerinin uygulanması­na dönük ilginç öneriler getirmiştir.

*****Önemli****

İngiltere’de YKY düşüncesinin uygulamaya aktarıldığı en önemli adım 1988 yı­lında atılmıştır. Hareket, dönemin Başbakan danışmanı Sir Robin Ibbs tarafından hazırlanan “Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi: Gelecek Adımlar” isimli raporun ya­yınlanmasıyla başlamıştır. Raporda yeniden yapılanmanın en önemli özelliğinin, politika geliştirme dışında kalan yürütme görevlerinin ayrı ve küçük birimler ara­cılığıyla görülmesinin sağlanması olduğu belirtilmektedir. Raporda ayrıca hizmet sunumu üzerinde yoğunlaşılmakta ve hizmetten yararlananların ihtiyaçları öne çı­karılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletler

ABD’de yeniden yapılanmayı öneren son dönemin en önemli çalışmalarından Al Gore Raporu, federal yönetimin nitelikli personelle doldurulması gerektiğini be­lirtmiştir.

Önemli Notlar

 • Paradigma ; Dünyayı algılamak ve anlamak için gerekli olan zihinsel düşünce tarzı en açık şekilde nitelendirmektedir.
 • Hızlı Değişim Süreci ; Klasik kamu yönetimi anlayışının güven kaybına uğramasına yol açan en önemli gelişmedir.
 • Devletin sosyo ekonomik fonksiyonlarının küçültülmesi ile yoksullukların azaltılması bu politikayla mümkün olacaktır.
 • Public Management ; Kamu İşletme Yönetimi dir.
 • Kamu Tercih Teorisinin kurucusu Buchanan dır.
 • Sorumluluk Teorisi ; Yeni kamu yönetimi düşüncesinde vekalet verenle alan arasındaki ilişkiyi ortaya koyan teoridir.
 • İşlem Maliyet Teorisi ;  Örgütsel Ekonomiye daha fazla ağırlık verir.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Previous Türkiye Ekonomisi Ders Notları Ünite 8
Next Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Ders Notları

About author

Sercan Çepni
Sercan Çepni 80 posts

Ben Kimim ? Sercan ÇEPNİ 1989 Eskişehir doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Mezunuyum. Ayırca Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı okuyorum. 2017 DGS hazırlanıp inşallah Bilgisayar Mühendisliğine geçeceğim.Tam olarak 10 yıl dır internet camiasının içerisinde bulunmaktayım. Bir çok çeşitli sektörlere yönelik web sitelerim var fakat uzun zamandır artık kendim içinde bir web sitesi açmak istiyordum ve sonunda açtım bu siteyi açmamın amacı bunca yıldır öğrendiğim bilgi birkimimi başkarınada aktarmak ve siyasetle ilgili yazılarımı paylaşmak arzumdan dolayı bu siteyi açtım.

View all posts by this author →

You might also like

Açık Öğretim Ders Notları 11 Comments

İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları

İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları na başlamadan önce her zamanki gibi biraz bilgi paylaşıyım arkadaşlar diğer ders notları nda olduğu gibi bunda da son çıkan 2 yılın ara sınav ve

Açık Öğretim Ders Notları 14 Comments

Türk Vergi Sistemi Ders Notları

Türk vergi sistemi ders notları ‘na başlıyorum arkadaşlar. Özellikle Türk vergi sistemi ders notları için ek olarak yardımcı kaynak aldım internette çok övmüşler ve yakın çevremde faydasını görmüş. Ayrıca çıkartacağım Türk

Açık Öğretim Ders Notları 6 Comments

Türk Siyasal Hayatı Ders Notları

Son ders notum olan Türk Siyasal Hayatı Ders Notları ‘na başlıyorum arkadaşlar bu seferki ders notları açık öğretimin ders notları olacak fakat gerçekten güzel hazırlanmış ayrıca her ünitenin başında ünite

21 Comments

 1. Fatma
  Mayıs 05, 19:28 Reply

  Allah razi olsun süper notlar

 2. sema
  Mayıs 18, 00:41 Reply

  Çok süper gerçekten çok teşekkürler

 3. Emal92
  Ağustos 23, 17:31 Reply

  İnternette bulunan en iyi notları hazırlamışsınız teşekkürler….

  • Sercan
   Mart 03, 16:34 Reply

   Sayfa altında sayfalar mevcut diğer ünitelere ordan bakabilsin

 4. hatice
  Mart 19, 18:05 Reply

  teşekkürler sadece bunlara çalışarak geçilir mi acaba

  • Sercan
   Mart 23, 15:48 Reply

   Geçersiniz en azından ben geçen çok fazla kişi mesaj attı teşekkür etmek için

 5. hüseyin
  Mayıs 21, 14:47 Reply

  merhaba ben 2. sınıf siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisiyim sizden Devlet ve Vatandaş anlayışında yaklaşımlar hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  • Sercan
   Mayıs 22, 14:44 Reply

   Ders notumu istiyorsunuz tam anlamadım ? Ayrıca sanırım siz örgün okuyorsunuz dimi ?

   • hüseyin
    Mayıs 22, 20:45 Reply

    Kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar dersi alıyorum hocamız böyle bir soru sordu Devlet ve Vatandaşlık anlayışında yaklaşımlar diye bır soru yardımcı olabilirmisiniz.

 6. Aslı
  Mayıs 24, 13:42 Reply

  Tesekkürler emeğinize sağlık onca konuya nasıl çalışıcam derken burayı bulmak süper ötesi oldu:)

  • Sercan
   Mayıs 30, 21:02 Reply

   Yinede işi şansa bırakmayın en azından çıkmış sorulara da şöyle bi bakın

 7. BURÇİN
  Mayıs 25, 21:39 Reply

  ya arkadaşım cok güzel bi düşünce böyle emek verip bunları paylaşman allah bin kere razı olsun

 8. ademtugba
  Haziran 01, 16:55 Reply

  sen adamın dibisin.Allah razı olsun sen çok dua alıyorsun

  • Sercan
   Haziran 01, 17:08 Reply

   Yararım dokunduysa ne mutlu bana 🙂

 9. Emre Akkoyun
  Haziran 04, 23:38 Reply

  Reis yarın sınav var en hızlı burayı buldum okudum 5-6-7-8 i sınavdan sonra notlar açıklanınca burdayım :))

  • Sercan
   Haziran 05, 00:06 Reply

   Sınavdan sonra belli olur dostum yarayıp yaramadığını güzel haberlerini bekliyom 😉

 10. mawi
  Mart 18, 10:56 Reply

  test soruları hazırlarmısınız

  • Sercan Çepni
   Mart 20, 17:41 Reply

   Test hazırlamak çok zahmetli bu işten para kazanmadığım için şuan üzgünüm ama buna zaman ayıramam.

Leave a Reply